Toplumsal Oyuncu Olarak İş İnsanı

Bu bölümde toplumun iş insanına bakışından yola çıkarak şirketlerin toplumsal konularda neler yapabilecekleri ele alınıyor. Söyleşide Türkiye’de hayırseverlik, eğitim, fırsat eşitliği, özel kesimin STK’larla ilişkileri gibi konulara değiniliyor.

Bülent Eczacıbaşı’nın yazısı, konuyu kişisel deneyimleri ve Eczacıbaşı Topluluğu’nun sosyal sorumluluk projeleri açısından ele alan bir değerlendirme niteliğinde... Özel kesim-kamu diyaloğunun ülkemizde geçirdiği aşamaları ve bu alandaki sorunlarımızı irdeleyen Eczacıbaşı, güçlü bir sivil toplum ve sosyal sorumluluk anlayışının önemine ilişkin düşüncelerini de okuyucu ile paylaşıyor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALİ ÇARKOĞLU ve IŞIK ÖZEL ile söyleşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemli olan iyi örnekler oluşturmak ve bunları örnek olarak topluma sunmak
Problemleri olduğu gibi, güçlü yönleri de var aile şirketlerinin.
En önemli sorun hissedarlık, yöneticilik ve aile.
Yaşlılık insanların olduğu kadar şirketlerin de bir gerçeği...
Bireyci bir kültüre sahip olmadığımız için, profesyonellik eğilimimiz düşük güven esaslı gidiyor.
Aile anayasası bir dökumandan öte bir düşünce süreci.
Örgütsel yapı yaratıcı düşünmeyi engelleyici olmamalı.
Aile anayasasını kabul ettirecek olan da aslında kurucu ve kurucunun otoritesi.
Etik davranmadığında uzun vadede sen zarar görürsün, şirketini ayakta tutamazsın.
Liderlerin sadece rakamlardan değil değerlerden de bahsetmeleri gerekir.
Girişimcilik ve yenilikçiliğin kaynağı zorlanmaktır.
Girişimcilik doğuştan olan bir özellik midir yoksa öğrenilebilir bir özellik midir?
Yeni kuşağın liderleri en az kendileri kadar eğitimli ve yetenekli insanlarla çalışacaklar ve onları başka türlü yönetemeyecekler.
Ailenin sosyal sermayesi şirket için önemli bir kaynak.

Söyleşi Ortakları

ALİ ÇARKOĞLU

Halen Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi’nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü’nde (NIAS) akademi üyesi olarak araştırmalar yapmıştır. Doktora derecesini State University of New York-Binghamton’da 1994’te savunmuştur. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu ve parti politikaları alanlarında değişik sorulara cevap aramıştır. Yükseköğrenim öğrencilerinin tercihleri, dindarlık, siyasal İslam ve siyasi davranış ilişkisi, Müslüman toplumlarda hayırseverlik, yolsuzluk, kayıt dışılık, AB üyeliği hakkında görüşler ve oy verme davranışı üzerine değişik araştırma ekipleriyle birlikte aralarında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), United States Institute of Peace (USIP), Ford Foundation, Nuffield Foundation, Open Society Institute, Boğaziçi, Sabancı, Işık ve Koç üniversiteleri araştırma fonları tarafından desteklenen saha çalışmaları yürütmüştür. Turkish Studies dergisinin kuruluşundan beri yayın kurulundadır. TESEV’in 2000-2001 yılları arasında araştırma direktörlüğü görevini yürütmüştür. European Journal of Political Research, Electoral Studies, Middle Eastern Studies, Political Studies gibi dergilerde ve derleme kitaplarda makaleleri yayımlanmıştır. Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society [Bugünkü Türk Demokrasisi: Bir İslam Toplumunda Seçimler, Protesto ve İstikrar] (2007) ve The Rising Tide of Conservatism in Turkey [Türkiye’de Yükselen Muhafazakâr Eğilim] (2009) kitaplarını yazmıştır.

IŞIK ÖZEL

Madrid III. Carlos Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Bölümü ve Juan March Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Özel, 2007-2017 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde görev yapmıştır. Ekonomi alanındaki lisans eğitimini ODTÜ, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Özel, siyaset bilimi alanındaki doktora derecesini Washington Üniversitesi’nden almış, doktora sonrası çalışmalarını Barcelona Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde yürütmüştür. Özel, Hertie School of Governance, Freie Universität Berlin, Colegio de Mexico ve Instituto de Empresa’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ekonomi politik alanlarında uzmanlaşan Özel, gelişmekte olan ülkelerde piyasa dönüşümleri, kurumsal değişim, yönetişim, eğitim, sosyal politika ve devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Özel, birçok makale ve kitap bölümünün yanı sıra, State-Business Alliances and Economic Development: Turkey, Mexico and North Africa [Devlet-İş Dünyası İttifakları ve Ekonomik Kalkınma: Türkiye, Meksika ve Kuzey Afrika] (2014) kitabın yazarıdır.